Informacja o wynikach naboru na referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

    Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

    Pani JOLANTA BECK zam. POPIELÓW

    Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wybrana została Pani Jolanta Beck. W/w osoba spełnia wszystkie wymogi formalne wymagane na danym stanowisku urzędniczym oraz posiada niezbędną wiedzę do wykonywania przydzielonych obowiązków. W postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję Rekrutacyjną uzyskała największą ilość punktów.