logo ROPS logo UE

Dodatek mieszkaniowy

  WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

  Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składa w urzędzie właściwej gminy wniosek o jego przyznanie i deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego z trzech ostatnich, kalendarzowych miesięcy poprzedzających datę złożenia ww. wniosku.Wnioskodawca – właściciel domu jednorodzinnego dodatkowo dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej oraz stan wyposażenia technicznego

  Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, czyli musi być: 
  - najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego
  - członkiem spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  - osobą zajmującą lokal mieszkalny w budynku stanowiącym jej własność 
  - właścicielem lokalu mieszkalnego
  - inną osobą mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem
  - osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego ale oczekującą na przysługujący jej lokal zamienny albo socjalny

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych

  Od czego zależy przyznanie dodatku?

  - Pierwszy warunek – średni dochód na miesiąc.

  Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

  UWAGA: Muszą to być dochody brutto ( czyli z podatkiem ) ale po odjęciu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe, z 3 kalendarzowych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

  Do dochodu nie wlicza się:
  - dodatków dla sierot zupełnych,
  - zasiłków pielęgnacyjnych,
  - zasiłków okresowych z pomocy społecznej 
  - jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej 
  - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
  - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
  - dodatku z tytułu urodzenia dziecka-pomocy w zakresie dożywiania
  - dodatku mieszkaniowego.

  Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

  O dodatek można się ubiegać, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
  - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - czyli 1.802,15 zł,
  - dla rodziny, w której są, co najmniej 2 osoby (gospodarstwo wieloosobowe) wysokość 125% najniższej emerytury (brutto) - czyli 1287,25 zł. 

  Wysokość najniższej emerytury wynosi od 01 marca 2018 – 1029,80 zł

  UWAGA: O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.
  Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2018r. wynosi 1029,80 zł

  - Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu .

  Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom.Nie wlicza się balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek na opał.

  Odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:
  35 m2 - dla 1 osoby
  40 m2 - dla 2 osób
  45 m2 – dla 3 osób
  55 m2 – dla 4 osób
  65 m2 – dla 5 osób
  70 m2 – dla 6 osób
  a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  UWAGA: Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  1. 30% albo 
  2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  Od czego zależy wysokość dodatku?

  I. - Od wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem. Zalicza się do nich: czynsz, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną, świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego, inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

  II. - Od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. 
  Ustawa przyjmuje, że:
  Gospodarstwo jednoosobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. 
  Gospodarstwo 2,3,4-osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty mieszkaniowe – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. 
  Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

  Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?

  Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata jest wstrzymana do czasu pokrycia zaległości.

  Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. 

  Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje