logo ROPS logo UE

Fundusz alimentacyjny

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 19 października 2007r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) 
  Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania. 
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  1) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  2) do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  3) bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
  Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:
  - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 
  - w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
  - przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  - jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
  - zawarła związek małżeński. 

  Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 
  Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (obecnie z 2007r.).
  Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

  Mieszkańcy Gminy Popielów składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12.
  Do wniosku należy dołączyć m.in.:
  - zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
  – z urzędu skarbowego
  - zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
  - dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje