logo ROPS logo UE

Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone
  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1249 ze zm.)

  Do zadań Zespołu należy w szczególności diagnozowanie problemu przemocy domowej
  i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest także inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, ponadto Zespół zajmuje się inicjowaniem działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy.

  Pojęcie przemocy domowej należy rozumieć jako umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy.

  Przemoc domowa jest  przestępstwem!!!

  Osoby dotknięte przemocą narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszona zostaje ich godność, nietykalność cielesna i wolność. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. Przemocą są również działania ograniczające lub pozbawiające osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy czy uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Jeśli dotyka Cię przemoc lub jesteś jej świadkiem zadzwoń pod nr tel. 77 42 75 711 lub przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 12
  w Popielowie
   

  Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

  • Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów, instytucji. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty!
  • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić  w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty!
  • Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!
  • Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej!                     

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów

  Tel. 77 42 75 711

  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

  Ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów

  Tel. 77 42 75 711

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

  Tel. 77 42 75 857

  Komisariat  Policji

  Ul. Namysłowska 54, 46-081 Dobrzeń Wielki

  Tel. 77 40 32 490

  Ośrodek Zdrowia lub Szkoły

   

  Psycholog

  Ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów

  Tel. 77 42 75 711


  Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do/na: Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

  Niebieska Linia: 801 120 002

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje